Bescanviadors

INMASA, dissenya i fabrica bescanviadors de calor de plaques i tubulars per qualsevol producte ja sigui alimentari, químic o farmacèutic per tal de poder assolir la temperatura de procés desitjada i si cal mantinguda durant el temps requerit per les especificacions del producte.

Bescanviador de plaques

• Alta seguretat de treball.
• Reforma i ampliació en qualsevol moment.
• Alta efectivitat.
• Servei i muntatge agradables.
• Possibilitat d’adaptació segons ubicació.
• Fàcil neteja de l’equip.
• Diversitat de disposició dels canals “Combi-Flow”, “Multi-Flux”
  i “Free-Flow”.

Aquestes màquines es veuen limitades per treballar amb fluids que tinguin viscositats elevades, als contingut de fibres o sòlids, temperatures de més de 220ºC i pressions per damunt de 26 bar.


Bescanviador tubular

• Bescanviador mono-tubular o multi-tubular.
• Bescanviador desmuntable.
• Petita superfície de juntes.
• Alt temps de producció entre cada neteja.
• Possibilitat de treballar amb fluids altament viscosos o densos.
• Els fluids poden incorporar fibres o partícules sòlides.
• Neteja de qualitat, ja que no hi ha circuits preferents.
• Alta temperatura, fins a 250 ºC.
• Alta pressió, fins a 50 bar.
• Facilitat d’accés a qualsevol part del bescanviador.
• Bescanviadors asèptics.

bescanviador

* Bescanviador de plaques

intercanviador de plaques

* Esquema del flux de l'intercanviador de calor per plaques

estirilitzador

* Estirilitzador UHT per llet i derivats làctics